Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟΣ ΣΥΡΤΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=n4FyKwkyv_4

DOCIREDO  LA#LASOLLA#LA

DOCIREMIDORE CIDOLA# LALA#LA

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CICI

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CI SOL