Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΣΑ ΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ(Ν) ΑΥΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=anqTJ2K1NZs


MI FA SOL SOLSOL  LA LA#DOLA#LA SOLFAMI   FA   FASOLMIREDO  DOREMIMIMI DO MIFASOLFAMIRE  DORE  MIFA RE


SOL LALALA  LALA#LA  LA#DOLA#LA SOLLASOL  SOLSOL SOL LA#LA SOL FA MIRE DO FA FAMISOL RE

ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=kgABsSjm_gE

SOL LA CI SOL  CI     SOL LA CI SOL  CI

SOL LA SOL DO CI LA SOL FA#SOLLA SOL   CI CI  LASOL

SOL LA SOL DOREDO CI LA SOL FA#SOLLA SOL   CIDOCI  LASOLFA#SOL

CIDORE MI  RE  

RE  DO MI RERE LACIDORECIDO LASOL
CILACI REDOCIDO MIREDO   DOCILADOCI