Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Η ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=oN7Kn37HpdA


1A)  RE MI  RE DO CI RE MI RE DO CI

1B)  DORE MI  RE  DORECI  RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Γ)  REDORE MI RE DORECI   RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Δ)  REDORE MI RE   DORECI   REDOREMIDORE CILACI  SOLCI REDOCILA  FA#SOL   CI   LA SOLFA#    FA#REMI

2)  MI    FA# SOL LAFA# REMIFA#SOL LAFA# REMI

   SOLCI REDOCILASOLFA#   CI    SOLFA#    FA#REMI

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=aKU31vq2AwQ


SOLLACIDOREMIFA  LALASOL  LALAFASOL MIFA FASOL RE#RE DORE


MIFAMI SOL FASOL MIFA FASOL RE#RE DORE

MIFAMI SOLLA  FASOL MIFA FASOL RE#RE DORE


MIFA  LALAFASOL MIFA FASOL RE#RE


ΓΥΡΙΣΜΑ
  REDOLA#REDOLA#  LALA#DOREDOLA#LASOL   LA  FASOL LALASOL  FARE#RE DORE


ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥΝ ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=kFqRL-58lqE

SOL LA CIDORE  DORECI REDOCILA CILASOL CIDO MI REMIRE DOCI

SOL SOLFA#   MIFA#RE     FA#SOL LA       FA#    MIFA#RE  FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI


REMIMIMI REMIRE REMIFA# FA#FA# MIFA# RE FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI

ΛΙΜΝΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=0WfaM7ormSM

SOL LA LA# RE        DO LA#     LA     LA#DO    LA#    LALA SOLLAFA     LA#LALA#    DOLASOL   LAFASOL

DORERE#RE   DODO LA#DO  RE  DOLA# LA SOLFA FASOL LALA#DO LALA#DO  LASOL

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=PRREfWqQxH4

SOL FA MI MIFAREDO MI ,FASOL LALA#DO LA SOLLA FASOL


FA, RE#RERE#FARE# RE DORE LA#RE DO  LA#LALA SOLLA#LA  SOLLA#LASOL SOLLASOL

AΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΩ ΚΙ ΑΣ ΧΑΡΩ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=TyAMTVbiL2o

LA# LA SOL FALAFA LALA#DO LASOL


DORERERE DOREDO  REDO LA#LASOLFA REMIFASOL LALA#SOL LALA#DO LA SOL

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Eha63j77R-4

LALA#LALA SOLSOL FASOL LA SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DOCIDO RE

REMIFASOL FAMIFASOL    FAMIFASOL  SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DODO RE

ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=OmyEjS-vCFo

FA#MIFA#MI  REMI DO#RE MIFA#MI   LA CI DO# RE FA#   MIFA#MI   REMIRE   DO#REDO# CICIDO#CI


FA#  FA#CILACICI SOLLASOL FA#MI REMIMI  REMIRE   DO#REMIFA#SOL FA#MIREDO#CI DO#CICI

ΔΕΝ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΟΝΕΙΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=sX31rWaBXXA

1)     REMISOL FA#MI  FA#MIRE SOLLA FA#MIFA#MIRE CI   CILACILASOLFA#MIFA#

2A)   RE CIDO CI LACILA SOLFA# FA# MIRE

2B)  CIDORE CIDO DORECICI  LACILA SOLFA#SOL FA# MIRE

ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ)   CICILA SOL FA# MIRE