Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=vfwruKT8jFI


εισαγωγη: MIMI LA SOL FA MI RE DO LA# LA   LALA RE LA 1A)           LA LALA RE LA RE LA . SOL LACIDORECIDO,  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1B)         RE LA RE LA . SOL MIFAREMIDO ,  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1Γ)       RE LA RE LA .  SOL LACIDORECIDO CI  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1Δ)      RE LA RE LA . SOL LACIDORECIDO,  DORECILA SOLFA SOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA
2A)       RE RE DO RE MIMI DO RE DO CICICI DODO CICICI LA DO CI LA SOLSOLSOL3A)                 SOL LA LA#   DO#  RE , LA#   DO#  LA#  LA SOL , LA#   DO# ,     DO#  RE LA#   LA  , SOL LA#  LAΔευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

κολυμπαριανος συρτος με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=sOLsn2rbOY01A)   CI DO RE MI FA , FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL , MI FA , FA SOL MI
                  RE MI RE

1B)    CI DO RE MI     FAMI FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL ,                                          

             MI FAMI  FA SOL MI   RE DO  MI RE MI RE DO RERE


2A)     MI FA SOL LA LA# SOL , DO   LA# LA SOL FA FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL            
            MI FA , FA SOL MI RE MI RE


2B)     MI FA SOL LA LA# SOL , DO RE DO  LA# LA SOL 

        FA SOLFA RE MI REDO   MI FA SOL LA FA SOL ,                                          

             MI FAMI  FA SOL MI   RE DO  MI RE MI RE DO RERE

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΩ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=zTZ2M5NDBc0


1Α)   RE    DO#LA#LASOL    LALA#SOL   LAFASOL   SOL    SOL


1Β) 
      RE    DO#LA#LASOL    LALA#SOL   LAFASOL  LALA#DO#REMI   REDO#LA#LASOL   LALA#SOL 
LA FA SOL


2Α)   FA# SOL   LACI SOL LA FA# REMI MIMI

2Β)   FA#, RE FA# SOL   LACI SOL LA FA#     MIFA#MI REMIMI

2Γ)    FA#MIREDO    FA# SOLCI       CILASOL LA FA#     REMI MI

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΤΑ ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=enneWfPXK_E1A)              CIFA## CIFA#  CI RE DO# DO#CIDO#  LA DO# CI LA DO# CI CILA CICI
1B)               FA#  CI RE DO#REDO#CIDO# LA DO# CI LA DO# CIDO#CI  LA CICI

1C)               FA#  CI RE DO#REDO#CIDO#  LA DO# MIMI RE  DO# CIDO#CI  LA CICI2A)
          DO# RE MI FA# SOL FA# MI,   FA#SOLFA#MI RE, DO# CI LA   CI,                               DO# RE MIFA#SOL FA# MI RE DO# CI CILA CI CI

2B)
        DO# RE MI FA# SOL FA# MIFA#MI,   FA#SOLFA#MI RE, DO# CI LA   CI , DO# RE MIFA#SOL FA# MI RE DO# CIDO#CI  LA CICI

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΩ ΜΟΥ 'ΝΑΙ ΠΟΥ Σ' ΕΒΛΕΠΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=AXTrQGi9Af0

1A)      FASOLRE#  RE DO    FA MI SOL          FASOL RE#   RERE#RE


2A)       FA SOL FA SOL     FA MI FA SOL      MI FA     FASOLRE#RE   FASOLRE#  RE DO                      FA MI SOL          FASOL RE#   RERE#RE


1B)   LA LA# LA SOL LA FASOL RE RE# FA  FASOLRE#RE# RE

2B)     DORE FAMI SOL FARE#  RE RE#FA FASOL RE# RE  DORE FAMI SOLLA FA SOL RE#  RERE#RE

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Πηρ' ο βοριας τα ρουχα μου (συρτος) με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=5QdKVAtfyWY1Α) RE DO CI DO RE ,  MI RE DO CI LA

1B) RE DORE CI DO RE ,  MI RE DO CI LA    LACI LA SOL2A)   CIDORE CIDO LACI SOL    LA FA SOL  LA LALA

2B)    CIDORE CIDO LACI SOL    LA FA SOL  LACI LA    SOLLALA

Κοντυλιες με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=nvdtytAu0vk(0-39)
MI MI  MIMIMI    FA MI RE MIMIMI     FA MI RE MIMIMI   MI MI MIFASOL ,FA LALA SOLLASOL ,   MIFASOL FAFAFA SOL, SOLFAMIFAMI

DODODO CICICI SOLASOL FAMIFAMI


DODODO CICICI DODODO CICICI DODODO CICICI LA DO CI LA(0,39-0,57)

SOL  CIDOREMI, DO CI ,CIDOREMI, DO CI  CIDOREMI DO RE DO CI LA LALALA

SOL  CIDOREMI, DORE CI ,CIDOREMI, DORE CI  CIDOREMI DO RE DORE CI LA  LALALA


(0,57-1,15)


FA#FA#FA#  FA#SOL LALA SOLLASOL FA#  MIMIMI


FA#FA#FA# FA#SOL LALA SOLLASOL   FA#MI FA#MI


FA#FA#FA#  FA#SOL LALA# SOLLA# LA LALALA


(1,15-1,36)


LA LA# DO LA#LA#LA#  LALA# LALLA#    LALA#LA LA LA# DO LA#LA#LA#   LALLA#   DO LA# LA LA#LA

LA LA# DO LA#DOLA#  DO LA# LA

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

του λασιθιου ο δρομος με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=NsIR9FORRY8

1A)    RE   DO  RE  DO  LA LA#   LALA# DO   LA    LALA#SOL       FA   SOL   LA DOLA#              LALA#LA1B)    RE DO RE  DO       LALA#     LALA#    DO     LALA# SOL     FA     SOL       LA                      FASOLRE#        RE RE# RE2A)     NTO RE RE# FA   MI FA SOL     FA FA     RE RE# RE2B)      RE RE# FA      RE# FA RE#          RE FA RE# RE