Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Κοντυλιες με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=nvdtytAu0vk(0-39)
MI MI  MIMIMI    FA MI RE MIMIMI     FA MI RE MIMIMI   MI MI MIFASOL ,FA LALA SOLLASOL ,   MIFASOL FAFAFA SOL, SOLFAMIFAMI

DODODO CICICI SOLASOL FAMIFAMI


DODODO CICICI DODODO CICICI DODODO CICICI LA DO CI LA(0,39-0,57)

SOL  CIDOREMI, DO CI ,CIDOREMI, DO CI  CIDOREMI DO RE DO CI LA LALALA

SOL  CIDOREMI, DORE CI ,CIDOREMI, DORE CI  CIDOREMI DO RE DORE CI LA  LALALA


(0,57-1,15)


FA#FA#FA#  FA#SOL LALA SOLLASOL FA#  MIMIMI


FA#FA#FA# FA#SOL LALA SOLLASOL   FA#MI FA#MI


FA#FA#FA#  FA#SOL LALA# SOLLA# LA LALALA


(1,15-1,36)


LA LA# DO LA#LA#LA#  LALA# LALLA#    LALA#LA LA LA# DO LA#LA#LA#   LALLA#   DO LA# LA LA#LA

LA LA# DO LA#DOLA#  DO LA# LA