Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΣΤΙΑΚΕΣ ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=IJbFqVqPzso


(0-0.27)    LACIDO#RE   REDO#CI   LACIDO#   DO#CILA   FA#SOLLA   CILASOLFA#MI FA#SOL FA#   FA#FA#FA#

(0.27-0.44)   FA#SOLLA CICICI CI DO# CI LACILA  FA#SOLLA CILASOLFA#MISOLFA#FA#  FA#FA#FA#

(0.44- 1.01)      FA#SOLLA CICICI CI DO# DO# RE  CIDO#CI LACILA SOLLAFA#  FA#FA#FA#

(1.01-1.15) SOLFA#MIMI   FA#SOLLACI LA FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   FA#SOLLACI LALA   FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   SOLFA#SOL FA# MI RE       <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ FA#  ΣΕ  RE


(1.15-1.40) REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLSOLSOL       FA#FA#FA#     MIMIMI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLLASOL       FA#SOLFA#     MIFA#MI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

(1.40-1.55) FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  DORELA#LASOLLA   <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ RE ΣΕ LA

CIDOREDORE DOREDOCILA DOCILA CIDOREMICI DORECILASOLCILA


Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΜΑΥΡΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=BNgIbkPZCBc
RE RE# FA   RE RE# RE FA SOLSOLSOL FA SOL LA FA RE# RERE  RE# FA SOL   FA RE# RERE DO RERE
RE RE# FA   RE RE# RE      SOLFASOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE
CIDO CIDO  CIDORE   DO LA# LA  LA#SOLLA  FA SOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΑΝ ΕΧΕΙ Ο ΑΔΗΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=RJeV2ZW9KbI


DOCI  CILASOL CILASOLFA#   LASOLFA#MIFA RERE  REMIFA#SOL FA#LASOL FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIRE   REMIFA#SOL  LA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIREREMIDORERE   REMIFA#SOL  LACILASOLLALA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


CI  LACILA SOLLACIDORECIDOREDO       RE DOCICILA  FA#SOLLA FA#MIREFA#MI

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΔΕΝ ΤΗΝΕ ΘΕΛΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=T7NR-meCllk&feature=player_embedded#!ΕΙΣΑΓΩΓΗ: MIMIMI REMIFA#SOL SOLSOLSOL    FA#SOLCILA LALALA CILASOLLAFA#MIFARE   REMIFA#SOL   FASOLCILA   SOLFA#MIFA#MIREMI


 REMIFA#   FA#FA#   CI LASOLLAFA#MI    REMIFA#   FA#FA#   FA#MIFA#SOL  SOLFA#SOL LA 

LALA LARE DOCILA SOLFA#MIFA#RE  REMIFA#   FA#FA#   CIDOCI LASOLLAFA#MI

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=H2Sheu9gMkA


1A)  RE   DOCI   RE  DOCI LA

1B) SOL LACIDOREMI REMI DOCI RE DOCILA

1Γ) SOL LACIDOREMI REMI DOCIDO REMI DOCILA


LA    LA  LA  LA    SOL


2A) CIDORE CIDO LACI    SOL

2B)  DOCICILACISOL  CIDORE CIDO DORE LACI    SOL

2Γ) DOCICILACISOL  CI  DO  RE CI LA

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΣΤΑΛΑ ΤΗ ΣΤΑΛΑ


http://www.youtube.com/watch?v=Hz_1b4COuqI


1A)
LA DO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE1B)
REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE2)_
RE MI FASOL LA LA# SOL LALA   REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE

ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

http://www.youtube.com/watch?v=mI8S1gRfnqE

SOL CI CICI LACI LASOL SOL LA CI CICI LACI LA SOL

SOL LA CI LA SOL FA MI RESOL MIFA MI

ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ

http://www.youtube.com/watch?v=VPw4WlLqvIk

SOLSOL LACIDOLA CILASOLSOLLA CIDO LA SOLSOL LA CIDOLA CILASOL  LA

RE REMI RE CIDO DORE CICI

ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟΣ ΣΥΡΤΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=n4FyKwkyv_4

DOCIREDO  LA#LASOLLA#LA

DOCIREMIDORE CIDOLA# LALA#LA

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CICI

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CI SOL

ΑΓΡΙΜΙΑ ΚΙ ΑΓΡΙΜΑΚΙΑ ΜΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=c6DDeSpdfbM

MILASOLFA#SOL LACI LALA SOLFA#LA SOLFA#SOL LA CI LALA SOLFA#LA LA MIMI FA#MIRE


SOL LA CI LA RE SOL LA CI LA  SOL FA# MI

ΞΥΠΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙ

http://www.youtube.com/watch?v=FCdgEjgZM0Y


REMIFA#SOLLA CILASOL FA#MI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE


REMIFA#SOL LACILASOLLALA CILASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LA
CIDORERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LACILASOLLALA


CI,LASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE

ΕΣΒΗΣ' ΑΕΡΑΣ ΤΟ ΚΕΡΙ - ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΤΕΧΕ

http://www.youtube.com/watch?v=o6coickDQxo

ΚΕΡΙ


CI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  MI RE MI LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CICI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  LACIDO#REMIFA# LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CI


LAREDO#CIDO#REMI  FA#SOLLASOLFA#MI FA REDO#CILA DO#REMIRE FA#MI FA#RE DO#REDO#CILADO#CIΑΝΤΡΑΣ

CICICICICI
LACIDO# LACI   DO#REMIDO#RECIDO# LACIDOLACI DO# RE MI DO# CI

LA CICICI LADO#CILASOL SOLFA#MISOLFA RE MIMIMI REMIFA#REDO#DO#CI LADO#CI