Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=l3GC-IuRCKE

RE RERERE REMIDO#   MIRE     CI   CICICI LA    CILA  SOLFA#SOL   FA#SOLLA   LA LA# LA SOL LA#     LA SOL  FA#MIFA# SOLLA   MIMIRE RERERE REMIDO#   MIRE     CI   CICICI LA    CILA  SOLFA#SOL   FA#SOLLA   LA LA#DOLA# LA SOL LA#DOLA#     LA SOL  FA#MIFA# SOLLA   MIMI

FA#SOLLA SOLFA#MI FA#SOL MI MIMI  X2

RE MIMIMIMIMI  MIFA#RE  REMIFA#MIFA# MIMI     FA#SOLLACILA  SOL  CI     LASOL FA#SOLLACILA  SOL  LA    CIDORE DOCILA   SOL SOLFA# MI

FA#SOLLA SOLFA#MI    FA#SOL MI MIMI  X2