Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΕΠΟΤΙΖΑ ΣΕ ΡΟΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΑΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=0iOu2aMh-gw

1A) MI FA MI FA LA SOL LA SOL MI FA FA SOL MI RE MI DO

1B) MI FA MI FA LA SOL LA SOL MI FA FA SOL RE# RE DO RE  RE# FA FA SOL RE# RE

  
2A) LA LA# SOL LA FA RE# RE DO RE RE# FA FA SOL RE# RE 

2B) LA LA# SOL LA FA RE# RE DO RE CI DO RE